Проектът се осъществява със съдействието на:

Проектът се осъществява със съдействието на:

сряда, 27 юли 2016 г.

Прокуратура и съд се включиха в кампания на читалището против ранните бракове


Кръгла маса на тема „Проблемите на ранното фактическо съжителство с или между непълнолетни през призмата на правовия ред” се проведе в Районен съд-Ямбол. Инициативата е на Читалище „Умение-2003“ като част от дейностите по проект „ДЪГА за нашите деца“, който се реализира по програма „Дъга“ 2015-2017 на фондация „Работилница Граждански инициативи“ с финансовата подкрепа на фондация „Велукс“.  Съдии, прокурори, адвокати, социални работници, представители на неправителствени организации се включиха в дискусията по въпроси относно прокурорските преписки и съдебните дела, свързани със защита правата и интересите на децата.
Информацията в прокуратурата за фактическо съжителство с непълнолетни, което законът определя като престъпление, се подава единствено от отдел „Закрила на детето“ и дирекция „Социално подпомагане“ и то след като момичето вече е родило, споделиха от Районна прокуратура-Ямбол. 22 са образуваните прокурорски преписки за такива престъпления през 2015 г., 19 са разглежданите тази година, като 11 са новообразувани.
„Не бива да бягаме от отговорността, когато преди години много от преписките завършваха с отказ за образуване на наказателно производство с мотива, че ранното фактическо съжителство е въпрос на традиции в ромската общност. Това беше избегнато с указание на главния прокурор след сигнал от Агенцията по закрила на детето. Наказателното преследване, обаче, е една малка част от ограничаването на този вид незаконно поведение. То е на последно място. Истината е, че голяма част от тези дела вървят много формално и напълно неосъзнато за обвиняемите“, заяви окръжният прокурор Ташко Стаматов.
Председателят на Районен съд-Ямбол Светлана Митрушева изцяло подкрепи прокурора. Делата за незаконно съжителство се водят най-често срещу мъже, които вече са консумирали половия контакт с непълнолетно момиче, станали са бащи, но не са изоставили семейството си. „Реално те се грижат за детето си и за майката. Трудно е да обясниш на такъв човек защо го осъждаш“, каза г-жа Митрушева.
Констатациите на прокурор Стаматов и съдия Митрушева, че подсъдимите за незаконно съжителство реално не осъзнават вината си, макар и да я признават, се потвърждават и от гражданските наблюдатели на Читалище „Умение-2003“, които през месеците февруари - юни 2016 г. имаха възможност да наблюдават 40 съдебни дела по престъпления срещу брака, младежта и семейството, Семейния кодекс и Закона за закрила на детето. На 12 февруари т.г. председателят на Окръжен съд – Ямбол Васил Петков и председателят на Районен съд-Ямбол Светлана Митрушева подписаха предложените от Читалище „Умение“ Споразумения за сътрудничество, с което потвърдиха желанието си за съвместна дейност по превенция на престъпленията срещу брака, семейството и младежта и подобряването на взаимодействието с гражданското общество. Споразуменията са в рамките на проект „ДЪГА за нашите деца“, а целта на гражданското наблюдение беше анализ на съдебната практика по темите за ранното фактическо съжителство/ранните бракове и ранното отпадане от училище, както и извличане на предложения за подобряване с активното съдействие на неправителствения сектор. В този смисъл специален фокус на мониторинга беше участието на граждани в този процес в качеството им на съдебни заседатели, свидетели, страни по делото. Констатациите и анализа на гражданските наблюдатели и експерти са обобщени в доклад, който е предложен за консултации пред прокурори, съдии, адвокати и неправителствени организации с цел прецизиране и съгласуване на препоръките за законодателни промени.
Ранното напускане на училище, детските бракове и фактическото съжителство с непълнолетни отдавна вече не е само проблем в ромската общност, отбелязаха от Читалище „Умение-2003“ по време на кръглата маса. При последното преброяване като роми са се определили не повече от 1300 деца на възраст от 15 до 18 г. в Ямбол, при това голяма част от тях са редовни ученици. Пак по данни от преброяването, децата на възраст 15-19 г. в областта, които не ходят на училище, защото работят, регистрирани са в бюрата по труда или се грижат за семейството си са 1443.
Общо 17 000 от тийнейджърите в България са посочили, че живеят в съжителство без брак през 2011 г. По официални данни на Националния статистически институт, омъжените момичета под 18 г. в страната през последните 5 години са 2074, като възрастовата им разлика с партньора е най-вече 10-12 г., но има и девойки, чиито съпрузи са по-възрастни с 30, че и повече, години. Момчетата под 18 г., които са сключили брак през 2010-2015 г. са 91. Обикновено техните партньорки са им връстници, но има и такива, които са се обвързали с жени на възраст 30-34 г.
Съгласно Семейния кодекс, брачната възраст в България е 18 години, която в нашата страна съвпада с възрастта за навършване на пълнолетие. Законът допуска, по изключение, ако важни причини налагат това, брак да сключи и лице, навършило 16 години, с разрешение на районен съдия. В  реалния живот, в правната литература и в съдебната практика, като важни причини се възприемат  настъпило  или предстоящо раждане на дете, продължително съжителство и др.
По думите на районния съдия Галина Люцканова, разрешенията за сключване на брак с непълнолетни в Ямбол стават кампанийно, когато полицаите направят акция в квартала и пуснат предупреждение, че ще се образува наказателна преписка, ако съответното лице не подпише брак в определения му от униформените срок. При това по време на тези дела дежурният съдия няма възможност обстойно да обследва причините  за съгласието на детето да подпише брак, каза още Галина Люцканова. Това са регистрационни производства, за които не се иска становище от дирекция „Социално подпомагане“.    
Статистиката сочи, че най-много бракове с непълнолетни има в областите Благоевград, Пловдив, Бургас, Хасково и София. Най-малко са в Кюстендил, Смолян и Габрово.
В Пловдив все още не е извършвано проучване за причините за увеличаването на ранните бракове, споделиха адвокатите от „Джендър алтернативи“, които бяха специални гости на кръглата маса. Фондацията работи активно с уязвими групи, жертви на домашно насилие и на трафик на хора. Въвела е и Специална програма за работа с извършители на домашно насилие, която се прилага като задължителна мярка в съдебните решения на пловдивските съдилища.
Мерките за защита на малолетни и непълнолетни, налагани от правоохранителните органи и социалните институции в Ямбол ще бъдат популяризирани от Читалище „Умение-2003“ чрез провежданите от него тренинги и занимални, както и чрез учебни филми с лични истории на жени и мъже, принудени да се оженят в детска възраст. През следващите месеци, в рамките на проект „ДЪГА за нашите деца“ и подписаните споразумения за сътрудничество с Районен и Окръжен съд предстои и организирането на симулативни съдебни процеси по темата за престъпленията срещу брака, семейството и младежта, като основни участници в тях ще са деца в риск и техните родители.  


Проектът „ДЪГА за нашите деца“, който се реализира от Читалище „Умение-2003“-Ямбол, стана възможен благодарение на фондация „Работилница за граждански инициативи”, по програма „Дъга” 2015-2017, с финансовата подкрепа на фондация „Велукс” .

сряда, 8 юни 2016 г.

Всеки седми ученик съгласен родителите му да решат кога да го оженятВсеки седми ученик в Ямбол заявява, че ще създаде семейство, когато решат родителите му. Същевременно всяко второ дете одобрява или е склонно да приеме брак преди да навърши пълнолетие. Това показва проведеното от Читалище „Умение-2003“ в рамките на проект „ДЪГА за нашите деца“ социологическо проучване за обществените нагласи към ранната раждаемост и ранното напускане на училище. В изследването са обхванати 277 деца на възраст 14-18 г. и 273 жители на града на възраст над 18 г.
Докато за подрастващите все пак е нормално мнението на бащата и майката да е важно и меродавно, то смущаващо е, че 1,5 % от анкетираните пълнолетни също са дали отговор, че оставят родителите им да решат кога и с кого да създадат семейство. На брак с непълнолетна биха се съгласили 16 % от тях.
Според направеното проучване, всяко шесто дете се отглежда в непълно семейство, а всяко пето дете расте в  напрегната, нездрава и рискова обстановка в дома си. 12,3 % от анкетираните ученици живеят с един родител,  4 % се отглеждат от бабите и дядовците си, а 0,7 % от тях признават, че вече имат съпруг/съпруга. Тези ученици са включени в ежемесечни тренинги и занимални, които Читалище „Умение-2003“ провежда с цел децата да завършат поне средно образование и да придобият професионална квалификация, за да си намерят подходяща работа. Сред целите на проект „ДЪГА за нашите деца“, който се реализира по програма „Дъга“ на фондация „Работилница за граждански инициативи“ с финансовата подкрепа на фондация „Велукс“, е да се изгради сигурна, здравословна и безопасна среда за децата в риск, каквито сами по себе си са невръстните майки и бащи. В тази връзка читалището работи в партньорство както с училищните общности, социалните работници, съдиите и прокурорите, така и с родителските общности. За по-възрастните също се организират тренинги и занимални, благодарение на което част от тях заявиха готовност не само да позволят на децата си да останат в училище, но и самите те да се върнат в класната стая още идния септември.Проектът „ДЪГА за нашите деца“ стана възможен благодарение на фондация „Работилница за граждански инициативи”, по програма „Дъга” 2015-2017, с финансовата подкрепа на фондация „Велукс” .

сряда, 9 март 2016 г.

НПО ЩЕ СЕ ОБУЧАВАТ КАК ДА СЪЗДАВАТ ПРЕЗЕНТАЦИИ С POWER POINT

Общо 120 представители на неправителствени организации и читалища от цялата страна, в това число и от Читалище "Умение-2003"-Ямбол, ще участват в традиционния Ден на НПО – Технологии за добри каузи, по време на който ще бъдат обучени как да създават вдъхновяващи презентации чрез Power point. Събитието се организира за осма поредна година от Фондация „Работилница за граждански инициативи“ с подкрепата на Майкрософт България.
Ежегодният Ден на НПО има за цел да представи пред гражданските организации как гражданските организации могат да повишат ефективността на своята работа чрез технологиите. Тази година събитието ще се проведе на 14 март в София, а гост-лекторите ще запознаят присъстващите с ключовите функционалности на Power point, както и с правилата за визуално оформление на презентация. Повече за темите, които ще бъдат разгледани можете да видите в приложената по-долу програма.  
През последните години широкото приложение на презентационната програма се наложи в сектора като резултат от предизивикателството пред неправителствените организации да търсят подкрепата на различни заинтересовани страни, представяйки своите каузи. Въпреки това, според прочуване на Фондация „Работилница за граждански инициативи“, 78,4% от неправителствените организации у нас имат нужда да обогатят познанията си за създаване на презентации чрез Power pointДопитването се проведе в рамкие на 10 – 17 февруари, а в него се включиха 74 неправителствени организации и читалища.
Тази година събитието предизвика голям интерес. Само за две седмици, завка за участие изпратиха 120 представители на неправителствени организации и читалища. Преждевременното запълване на местата, наложи затваряне на регистрацията по-рано от предвидения срок.
Благодарение на инициативата на ФРГИ и Майкрософт през изминалите години близо 800 представители на различни граждански организации от цялата страна са получили знания, изградили нови умения и са обсъдили възможностите, които технологиите предоставят за  повишаване на ефективността на работа на сектора. Дискутирани са различни теми от света на информационните технологии, в помощ на НПО сектора интернет базиране на данни т. нар. „облачни технологии“, социални мрежи, успешни онлайн кампании, интернет маркетинг за НПО, онлайн дарения и много други. 

Приета е нова Стратегия на Съвета на Европа за правата на детето (2016-2021 г.)

Комитетът на министрите прие на 2 март 2016 г. нова Стратегия на Съвета на Европа за правата на детето (2016-2021 г.).  Тя ще бъде лансирана за първи път на конференция на високо равнище в София на 5 и 6 април 2016 г. Конференцията се организира в рамките на българското председателство на Комитета на министрите на Съвета на Европа и се домакинства от Държавната агенция за закрила на детето и Министъра на труда и социалната политика.
Петте приоритетни области в новата Стратегия на Съвета на Европа за правата на детето (2016-2021 г.) са:
 • равни възможности за всички деца;
 • участие на всички деца;
 • живот без насилие за всички деца;
 • правосъдие, адаптирано за деца;
 • права на детето в цифрова среда.
Това е третата Стратегия за правата на децата, която приема Съвета на Европа след като през 2006 г. в Монако стартира програмата  "Да изградим Европа за и с децата”.
Първата  обхваща периода 2009 – 2011 г. и трите приоритетни области в нея са:
 • насърчаване на достъпа на децата до правосъдие;
 •  изкореняване на всички форми на насилие срещу деца;
 •  участие на децата и тяхното влияние в обществото.
Четирите цели на втората Стратегия за правата на детето (2012-2015) са:
 • насърчаване на подходящи за деца услуги и системи (в областта на правосъдието, здравеопазването и социалните услуги);
 • премахване на всички форми на насилие срещу деца (включително сексуално насилие, трафик, телесното наказание и насилие в училищата);
 • гарантиране на правата на децата в уязвимо положение (като например тези с увреждания, в ареста, в алтернативна грижа, деца на мигранти и малцинства, включително ромските деца);
 • насърчаване на участието на децата.
По информация на пресцентъра на Държавна агенция за закрила на детето

сряда, 2 март 2016 г.

ДАЗД и МВР с обща координация в работата по сигнали за деца в риск, получени на 112 и 116 111

Държавна агенция за закрила на детето и Министерството на вътрешните работи чрез Дирекция „Национална система 112” подписаха Протокол за сътрудничество при приемане и отработване на сигнали и информация за деца по Единния европейски номер 112 /ЕЕН/ и Националната телефонна линия за деца 116 111 /НТЛД/. Споразумението регламентира начина на предаване на информацията между 112 и 116 111 и ангажиментите на двете линии. Прилагането му ще гарантира по-добра координацията между екипите на ЕЕН и НТЛД и своевременна реакция на постъпващите на двата телефона сигнали за деца в риск.
Националната телефонна линия за деца 116 111 на ДАЗД ще подкрепя ЕЕН 112 на МВР с осигуряване на специализирана помощ за деца чрез консултации, информация, психологическа подкрепа или кризисна интервенция за деца в риск (пренебрегване, жертви на насилие, изоставяне, намерения за самоубийство, в състояние на емоционален стрес); съдействие за предприемане на навременни мерки за закрила; информиране и популяризиране на съществуващите услуги за деца и семейства; повиквания, при които обаждащият се (дете, родител, учител и/или друг възрастен) споделя за проблеми, свързани с дете/деца, неизискващи спешна намеса, както и за други събития, реагирането на които е във функциите на Държавната агенция за закрила на детето.
Консултантите на НТЛД 116 111 осъществяват незабавно връзка с ЕЕН 112 в случай на постъпил сигнал за непосредствена опасност за живота и здравето на дете, като предават информацията и/или трансферират обаждането към ЕЕН 112. 
По информация на пресцентъра на Държавна агенция за закрила на детето

четвъртък, 28 януари 2016 г.

Чрез филм на Чарли Чаплин възпитават в отговорно родителство

Прожекции на откъси от филма „Хлапето“ на Чарли Чаплин и интерактивни игри използват обучителите по проект „ДЪГА за нашите деца“ на Читалище „Умение-2003“, за да провокират  учениците от ОУ „Йордан Йовков“ и ОУ „Д-р Петър Берон“ в Ямбол да разсъждават върху темите кога е подходящо да станат родители, защо е важно да завършат образование и да придобият професионална квалификация и как да преодоляват проблеми в семейството. Тренингите се провеждат всеки месец от август м.г. и ще продължат до август 2017 г.
Освен с ученици,  обучителите работят и с непълнолетни майки и бащи, които чрез лекции, ролеви и групови игри се обучават как да бъдат отговорни родители. Тренингите са изключително полезни, защото участниците споделят опит и намират отговор на много въпроси, свързани с отглеждането, израстването и възпитанието на децата си, създават контакти и с други родители, сблъскали се с подобни проблеми. 
На деца в риск и техни семейства се оказва безплатна правна помощ.
Паралелно с това от месец януари започнаха и занимални с млади хора, които са напуснали или въобще не са посещавали училище. Обучителите провеждат с тях занятия по основните учебни предмети с цел да ги стимулират да се върнат отново в класната стая и да завършат образованието си. Учебната програма е съобразена с индивидуалните възможности на всеки от участниците в занималните.
Обучителите споделят, че голяма част от участниците в занималните и тренингите действително са осъзнали, че трябва да имат професионална квалификация, за да си намерят работа.
Проектът „ДЪГА за нашите деца“, който се реализира от Читалище „Умение-2003“-Ямбол, стана възможен благодарение на фондация „Работилница за граждански инициативи”, по програма „Дъга” 2015-2017, с финансовата подкрепа на фондация „Велукс” .