Проектът се осъществява със съдействието на:

Проектът се осъществява със съдействието на:

сряда, 27 юли 2016 г.

Прокуратура и съд се включиха в кампания на читалището против ранните бракове


Кръгла маса на тема „Проблемите на ранното фактическо съжителство с или между непълнолетни през призмата на правовия ред” се проведе в Районен съд-Ямбол. Инициативата е на Читалище „Умение-2003“ като част от дейностите по проект „ДЪГА за нашите деца“, който се реализира по програма „Дъга“ 2015-2017 на фондация „Работилница Граждански инициативи“ с финансовата подкрепа на фондация „Велукс“.  Съдии, прокурори, адвокати, социални работници, представители на неправителствени организации се включиха в дискусията по въпроси относно прокурорските преписки и съдебните дела, свързани със защита правата и интересите на децата.
Информацията в прокуратурата за фактическо съжителство с непълнолетни, което законът определя като престъпление, се подава единствено от отдел „Закрила на детето“ и дирекция „Социално подпомагане“ и то след като момичето вече е родило, споделиха от Районна прокуратура-Ямбол. 22 са образуваните прокурорски преписки за такива престъпления през 2015 г., 19 са разглежданите тази година, като 11 са новообразувани.
„Не бива да бягаме от отговорността, когато преди години много от преписките завършваха с отказ за образуване на наказателно производство с мотива, че ранното фактическо съжителство е въпрос на традиции в ромската общност. Това беше избегнато с указание на главния прокурор след сигнал от Агенцията по закрила на детето. Наказателното преследване, обаче, е една малка част от ограничаването на този вид незаконно поведение. То е на последно място. Истината е, че голяма част от тези дела вървят много формално и напълно неосъзнато за обвиняемите“, заяви окръжният прокурор Ташко Стаматов.
Председателят на Районен съд-Ямбол Светлана Митрушева изцяло подкрепи прокурора. Делата за незаконно съжителство се водят най-често срещу мъже, които вече са консумирали половия контакт с непълнолетно момиче, станали са бащи, но не са изоставили семейството си. „Реално те се грижат за детето си и за майката. Трудно е да обясниш на такъв човек защо го осъждаш“, каза г-жа Митрушева.
Констатациите на прокурор Стаматов и съдия Митрушева, че подсъдимите за незаконно съжителство реално не осъзнават вината си, макар и да я признават, се потвърждават и от гражданските наблюдатели на Читалище „Умение-2003“, които през месеците февруари - юни 2016 г. имаха възможност да наблюдават 40 съдебни дела по престъпления срещу брака, младежта и семейството, Семейния кодекс и Закона за закрила на детето. На 12 февруари т.г. председателят на Окръжен съд – Ямбол Васил Петков и председателят на Районен съд-Ямбол Светлана Митрушева подписаха предложените от Читалище „Умение“ Споразумения за сътрудничество, с което потвърдиха желанието си за съвместна дейност по превенция на престъпленията срещу брака, семейството и младежта и подобряването на взаимодействието с гражданското общество. Споразуменията са в рамките на проект „ДЪГА за нашите деца“, а целта на гражданското наблюдение беше анализ на съдебната практика по темите за ранното фактическо съжителство/ранните бракове и ранното отпадане от училище, както и извличане на предложения за подобряване с активното съдействие на неправителствения сектор. В този смисъл специален фокус на мониторинга беше участието на граждани в този процес в качеството им на съдебни заседатели, свидетели, страни по делото. Констатациите и анализа на гражданските наблюдатели и експерти са обобщени в доклад, който е предложен за консултации пред прокурори, съдии, адвокати и неправителствени организации с цел прецизиране и съгласуване на препоръките за законодателни промени.
Ранното напускане на училище, детските бракове и фактическото съжителство с непълнолетни отдавна вече не е само проблем в ромската общност, отбелязаха от Читалище „Умение-2003“ по време на кръглата маса. При последното преброяване като роми са се определили не повече от 1300 деца на възраст от 15 до 18 г. в Ямбол, при това голяма част от тях са редовни ученици. Пак по данни от преброяването, децата на възраст 15-19 г. в областта, които не ходят на училище, защото работят, регистрирани са в бюрата по труда или се грижат за семейството си са 1443.
Общо 17 000 от тийнейджърите в България са посочили, че живеят в съжителство без брак през 2011 г. По официални данни на Националния статистически институт, омъжените момичета под 18 г. в страната през последните 5 години са 2074, като възрастовата им разлика с партньора е най-вече 10-12 г., но има и девойки, чиито съпрузи са по-възрастни с 30, че и повече, години. Момчетата под 18 г., които са сключили брак през 2010-2015 г. са 91. Обикновено техните партньорки са им връстници, но има и такива, които са се обвързали с жени на възраст 30-34 г.
Съгласно Семейния кодекс, брачната възраст в България е 18 години, която в нашата страна съвпада с възрастта за навършване на пълнолетие. Законът допуска, по изключение, ако важни причини налагат това, брак да сключи и лице, навършило 16 години, с разрешение на районен съдия. В  реалния живот, в правната литература и в съдебната практика, като важни причини се възприемат  настъпило  или предстоящо раждане на дете, продължително съжителство и др.
По думите на районния съдия Галина Люцканова, разрешенията за сключване на брак с непълнолетни в Ямбол стават кампанийно, когато полицаите направят акция в квартала и пуснат предупреждение, че ще се образува наказателна преписка, ако съответното лице не подпише брак в определения му от униформените срок. При това по време на тези дела дежурният съдия няма възможност обстойно да обследва причините  за съгласието на детето да подпише брак, каза още Галина Люцканова. Това са регистрационни производства, за които не се иска становище от дирекция „Социално подпомагане“.    
Статистиката сочи, че най-много бракове с непълнолетни има в областите Благоевград, Пловдив, Бургас, Хасково и София. Най-малко са в Кюстендил, Смолян и Габрово.
В Пловдив все още не е извършвано проучване за причините за увеличаването на ранните бракове, споделиха адвокатите от „Джендър алтернативи“, които бяха специални гости на кръглата маса. Фондацията работи активно с уязвими групи, жертви на домашно насилие и на трафик на хора. Въвела е и Специална програма за работа с извършители на домашно насилие, която се прилага като задължителна мярка в съдебните решения на пловдивските съдилища.
Мерките за защита на малолетни и непълнолетни, налагани от правоохранителните органи и социалните институции в Ямбол ще бъдат популяризирани от Читалище „Умение-2003“ чрез провежданите от него тренинги и занимални, както и чрез учебни филми с лични истории на жени и мъже, принудени да се оженят в детска възраст. През следващите месеци, в рамките на проект „ДЪГА за нашите деца“ и подписаните споразумения за сътрудничество с Районен и Окръжен съд предстои и организирането на симулативни съдебни процеси по темата за престъпленията срещу брака, семейството и младежта, като основни участници в тях ще са деца в риск и техните родители.  


Проектът „ДЪГА за нашите деца“, който се реализира от Читалище „Умение-2003“-Ямбол, стана възможен благодарение на фондация „Работилница за граждански инициативи”, по програма „Дъга” 2015-2017, с финансовата подкрепа на фондация „Велукс” .