Проектът се осъществява със съдействието на:

Проектът се осъществява със съдействието на:

четвъртък, 17 септември 2015 г.

Открит диспут

Във връзка  с изпълнениeто на проект „ДЪГА за нашите  деца” НЧ”Умение 2003”  проведе открит диспут на тема Превенция на ранната раждаемост и подобряване на взаимодействието на гражданското общество”, който разгледа проблема в няколко аспекта:
"
1. От гледна точка на детето,  попаднало в тази ситуация;
2. От правна гледна точка за нарушенията на детските права, осигуряване на подходяща закрила;
 3. От гледна точка на семейството, отгледало това дете и причините то да попадне в ситуация на майчинство;
4. От гледна точка на обществото  като търсим възможности да помогнем на деца в риск отново да започнат да учат и ги мотивираме да придобият професионална подготовка, за да се включат  пълноценно в  социалния живот.
Активно участие в него имаха представители на Районна прокуратура, Дирекция „Социално подпомагане” – Ямбол, Отдел „Закрила на детето” към нея, РИО – Ямбол, Директори на училища, БЧК – Ямбол и др. НПО. В хода на дискусията бяха споделени факти за нарастване на броя ранните раждания в нашия град и за грижите, които се полагат за невръстните майки от страна на социалните служби. Изразиха се различни мения относно причините, пораждащи този процес, както и за мерките, които различните институции предприемат за преодоляване на ранното семейно съжителство и ранното напускане на образователната система.
В края на разгорещения разговор всички се обединиха около общото мнение, че са необходими общи и синхронизирани действия за по – добро бъдеще на децата.


Настоящият проект стана възможен благодарение на фондация „Работилница за граждански инициативи”, по програма „Дъга” 2015-2017, с финансовата подкрепа на фондация „Велукс” .