Проектът се осъществява със съдействието на:

Проектът се осъществява със съдействието на:

Програма "Дъга"

ВСЯКО ДЕТЕ Е ВАЖНО!

 Програма „Дъга“  2015 - 2017 на ФРГИ има за цел да създаде критична маса от организации и съмишленици, които са обединени от нуждата за инвестиране в детското развитие, първичната превенция и неформалното образование. Програмата се осъществява с финансовата подкрепа на Фондация „Велукс“, Дания.
След успешното реализиране на програма „Дъга“ 2011-2013 г., в началото на март, 2015 г. ФРГИ стартира втори етап. Какви са принципите и целите ще прочетете в следващите редове:
 Цели на програмата:
- Да изгради сигурна, безопасна и здравословна среда чрез подобряване на взаимодействието между семейството, училището и местната общност и стимулиране на отговорно и позитивно родителство.
- Да подкрепи иновативни проекти, насочени към социалното включване на деца и младежи от уязвими групи, базирани на системен подход за развитие на детето, неговото семейство и общност.
Принципи на програмата:
Детско участие - ФРГИ търси инициативи, които признават способностите, интересите и желанията на децата и в които децата участват пълноценно. Инициативи, изградени на принципа на пълноценната комуникация и справедливото разпределение на отговорностите и доверие между организациите-кандидати и децата участници.
- Устойчивост - ФРГИ търси инициативи, които могат да функционират относително самостоятелно след периода на финансова подкрепа, както и могат да бъдат повторени или трансферирани и да се осъществят в напълно различни условия от други хора и организации.
Ефективност и ефикасност – ФРГИ търси инициативи, в които реализираната промяна е изпълнила предварително заложените си цели и е постигнала положителна промяна върху средата, при ефективното използване на ресурсите.
Кратко обобщение на резултатите от програма „Дъга“ 2011-2013 г.
В рамките на три години програмата подкрепи проекти насочени към интеграцията на деца и младежи от уязвими групи. Стимулира активното ангажиране на децата и младежите за развитие на граждански и социални умения, чрез активни дейности в тяхната общност. Помогна за изграждане на здравословна учебно-възпитателна среда, чрез подобряване на взаимодействието между семейство и училище. Благодарение на програмата са подкрепени  1176 деца и младежи; 196 родители; 181 професионалиста, работещи с деца и доброволци и над 1600 непректи участници между които отново деца, родители и различни специалисти. 
Повече информация за програма „Дъга“ 2015-2017 прочетете тук.
 Ако и вие припознавате своята кауза тук, дарете, за да продължим да подкрепяме проекти по програма „Дъга“.

Няма коментари:

Публикуване на коментар