Проектът се осъществява със съдействието на:

Проектът се осъществява със съдействието на:

За проекта

Проектът "ДЪГА за нашите деца" е насочен както към първичната превенция на ранната бременност и раждането от деца, така и към интеграцията на родители в детска възраст, като разглежда проблема в няколко аспекта: 1. от гледна точка на детето,  попаднало в тази ситуация; 2. от правна гледна точка за нарушенията на детските права, осигуряване на подходяща закрила, както  и проследяване на съдебна практика в ЯРС; 3. от гледна точка на семейството, отгледало това дете и причините то да попадне в ситуация на майчинство; 4. от гледна точка на обществото  като  намерим и помогнем на деца в риск отново да започнат да учат и ги мотивираме да придобият професионална подготовка, за да се включат  пълноценно в  социалния живот. 30 млади хора заедно с адвокати, учители, съдии, прокурори, социални работници ще бъдат включени в атрактивни тренинги по различни социални теми, кръгли маси, симулативни съдебни процеси. На деца в риск и техни семейства ще се оказва безплатна правна помощ. Чрез социално проучване, анкети, тренинги в училища и квартали, гражданско наблюдение на съдебни дела, филмиране на лични истории, дискусии, ще анализираме сегашната практика в борбата с ранната раждаемост и ще предложим нови форми за взаимодействие между институциите и гражданското общество, които ще разпространим чрез сборник, филми и Интернет с цел мултиплициране. Най-малко 10 напуснали рано училище ще бъдат привлечени в занимални по основни учебни предмети с цел да се върнат отново в класната стая и да завършат образование. 
Основната цел на проекта е изграждане на сигурна, безопасна и здравословна среда за децата в риск, каквито са сами по себе си непълнолетните майки и техните деца, чрез подобряване на взаимодействието между семейството, училището и местната общност и  стимулиране на отговорно и позитивно родителство. Проектът ще изгради и въведе иновативен системен подход за развитие на детето, неговото семейство и общност чрез обединяване на усилията на гражданското общество и институциите за превенция на ранната раждаемост и ранното съжителство между и с непълнолетни. Думата „ДЪГА” в заглавието на проекта ни е абревиатура от „Д” като Достойнство и самоценност на личността, „Ъ” като Ъгъл на уважение и солидарност между поколенията, „Г” като Грижа, съпричастност и топлота в отношенията и „А” като Атмосфера на щастие, любов и разбирателство. Далеч сме от мисълта, че ще успеем да внушим тези ценности на всички деца и младежи в риск, които вече са станали или един ден ще станат родители. Ще се концентрираме върху 30 млади хора, отпаднали от училище. Ще им дадем възможност да  изразят себе си и да общуват помежду си, да покажат своите силни страни, да бъдат забелязани – в училище, в семейството, в квартала. Ще влезем в техните домове, но не като надзорници, а като приятели. Ще ги провокираме с атрактивни занимални по темите за семейното планиране, семейния бюджет, приготвянето на питателна храна за тях и за децата им, саморъчна направа на играчки, декорации и вещи за вкъщи и приятели,  превенция на престъпленията против брака, семейството и младежта и др. Чрез анкети, общи дискусии, брейнсторминг ще проникнем в причините за техния избор да станат преждевременно родители, ще ги провокираме и да завършат образованието си, като ги подпомагаме в усвояването на учебния материал. Ще работим и с училищните общности по темите за превенция на нежеланата бременност, ранните аборти и раждаемост. Съвместно с учители, социални работници, съдии, прокурори, адвокати, ще анализираме проблемите от тяхната практика в борбата с ранната раждаемост и ще търсим нови форми за взаимодействие между институциите и гражданското общество, като ще транслираме „научените уроци” чрез сборник и Интернет с цел тяхното мултиплициране.

Няма коментари:

Публикуване на коментар