Проектът се осъществява със съдействието на:

Проектът се осъществява със съдействието на:

четвъртък, 17 декември 2015 г.

Проведе се кръгла маса завръщането на децата-майки в училище

„Реинтеграция на децата-майки в училище” е темата на кръгла маса, която
Читалище „Умение-2003“ – Ямбол проведе по проект „ДЪГА за нашите деца“ на 17 декември 2015г.. Участие в нея взеха директори на училища от Ямбол и областта, учители, социални работници, служители на МВР, НПО, родители, медии.
Събитието заостри общественото внимание към ранното семейно съжителство, към твърде ранното раждане на деца и напускане на училище.  В хода на кръглата маса бяха представени резултати от проведеното в рамките на проекта социологическо проучване сред ученици и възрастни от община Ямбол по тази тема, които показаха растяща опасност от засилване на проблема, поради безкритичното му възприемане от съществена част от подрастващите.
Изказалите се експерти от РИО и МВР – Ямбол, директори на училища, социални работници, учители и общественици заявиха потребност от подобряване на координацията между всички заинтересовани органи и страни.  Участниците се обединиха  в желанието си за общи действия за намаляване на ранно отпадане от образователната система, ранните бракове и ранната раждаемост и посочиха конкретни предложения за реинтеграцията на отпадналите към образованието. Откроена бе необходимостта от активното участие в този процес на семействата на потърпевшите .

Проектът „ДЪГА за нашите деца“ стана възможен благодарение на фондация „Работилница за граждански инициативи”, по програма „Дъга” 2015-2017, с финансовата подкрепа на фондация „Велукс” .

вторник, 15 декември 2015 г.

Читалище „Умение-2003“ организира кръгла маса за връщането на децата-майки в училище

„Реинтеграция на децата-майки в училище” е темата на кръгла маса, която Читалище „Умение-2003“ – Ямбол организира по проект „ДЪГА за нашите деца“ на 17 декември от 14.30 часа в конферентната зала на ул. „Д. Благоев“ 1. Покани за участие са изпратени до учители, социални работници, неправителствени организации, родители, медии.
Целта на инициативата е да се идентифицират конкретните проблеми на социалните работници и учителите в превенцията по ранно отпадане от образователната система, ранните бракове и ранната раждаемост и да се обсъдят идеите за подобряване на взаимодействието им с неправителствените организации. В хода на кръглата маса ще бъдат представени резултати от реализираното в рамките на проекта социологическо проучване сред ученици и възрастни от община Ямбол по темата за превенция на ранната бременност и раждането на деца от малолетни и непълнолетни момичета, както и за реинтеграцията им към образованието.

Проектът „ДЪГА за нашите деца“ стана възможен благодарение на фондация „Работилница за граждански инициативи”, по програма „Дъга” 2015-2017, с финансовата подкрепа на фондация „Велукс” .

четвъртък, 17 септември 2015 г.

Открит диспут

Във връзка  с изпълнениeто на проект „ДЪГА за нашите  деца” НЧ”Умение 2003”  проведе открит диспут на тема Превенция на ранната раждаемост и подобряване на взаимодействието на гражданското общество”, който разгледа проблема в няколко аспекта:
"
1. От гледна точка на детето,  попаднало в тази ситуация;
2. От правна гледна точка за нарушенията на детските права, осигуряване на подходяща закрила;
 3. От гледна точка на семейството, отгледало това дете и причините то да попадне в ситуация на майчинство;
4. От гледна точка на обществото  като търсим възможности да помогнем на деца в риск отново да започнат да учат и ги мотивираме да придобият професионална подготовка, за да се включат  пълноценно в  социалния живот.
Активно участие в него имаха представители на Районна прокуратура, Дирекция „Социално подпомагане” – Ямбол, Отдел „Закрила на детето” към нея, РИО – Ямбол, Директори на училища, БЧК – Ямбол и др. НПО. В хода на дискусията бяха споделени факти за нарастване на броя ранните раждания в нашия град и за грижите, които се полагат за невръстните майки от страна на социалните служби. Изразиха се различни мения относно причините, пораждащи този процес, както и за мерките, които различните институции предприемат за преодоляване на ранното семейно съжителство и ранното напускане на образователната система.
В края на разгорещения разговор всички се обединиха около общото мнение, че са необходими общи и синхронизирани действия за по – добро бъдеще на децата.


Настоящият проект стана възможен благодарение на фондация „Работилница за граждански инициативи”, по програма „Дъга” 2015-2017, с финансовата подкрепа на фондация „Велукс” .

петък, 28 август 2015 г.

Информационни срещи по проекта

Информационни срещи по проект "ДЪГА за нашите деца" се проведоха в к-с "Райна княгиня" и к-с "Бенковски" в гр. Ямбол. Ръководителят на проекта Пенка Илиева разясни целите на проекта и предстоящите дейности. Сред участниците в срещите бяха млади майки, някои от които въобще не са стъпвали в училище. Имаше и мъже, които бяха осъзнали, че е по-добре жените им да са образовани, за да си намерят работа. Намерихме и емигрант от Палестина, който пък помоли да бъде включен в проекта, за да научи български език.
Следващия месец ще бъдат организирани тренинги в училищата на двата квартала.